Vernieuwde ARIE-regeling heeft gevolgen voor bedrijven in de sector

Op 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van kracht geworden. ARIE staat voor ‘Aanvullende RI&E’ en de regeling geldt voor bedrijven die een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in huis hebben. Tot voor kort was deze regeling in de sector met name van toepassing op bedrijven met een koelinstallatie met meer dan 5000 kilo ammoniak.

In de pluimveeverwerking kan de wetswijziging tot gevolg hebben dat een bedrijf, of een vestiging daarvan, ineens ARIE-plichtig is geworden. De verwachting is dat met name MKB-bedrijven voor het eerst onder de ARIE-regeling gaan vallen. Overigens kan ook blijken dat een bedrijf dat voorheen ARIE-plichtig was nu juist niet meer onder de ARIE-regeling valt.
Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit kan door te inventariseren welke stoffen uit de Lijst van stoffen, behorend bij artikel 2.3 lid 1 Arbobesluit in het bedrijf of de vestiging aanwezig zijn. Voor die inventarisatie is het eigen register van gevaarlijke stoffen de basis. In de sector gaat het bijvoorbeeld om stoffen als ammoniak, zuurstof, ijzerchloride, natronloog, kaliumnitraat en acetyleen.

Als de in de lijst vermelde gevaarlijke stoffen in een bedrijf aanwezig zijn, moet er een vrij ingewikkelde berekening worden gemaakt waarin de hoeveelheden worden getoetst aan zogenaamde drempelwaarden. De resultaten van de berekeningen voor de verschillende stoffen moeten vervolgens bij elkaar op worden geteld. Blijkt daaruit dat het bedrijf (of een vestiging) ARIE-plichtig is, dan is de werkgever verplicht om dit door te geven aan de Nederlandse Arbeidsinspectie via een meldformulier. Ook bedrijven die voorheen al ARIE-plichtig waren moeten zich dit jaar opnieuw aanmelden.

Een bedrijf dat ARIE-plichtig is geworden moet vóór 1 januari 2024 voldoen aan de ARIE-regeling. Dat houdt in onder meer in dat de volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd:

  • een Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) uitvoeren en deze laten toetsen door een kerndeskundige;
  • een beleid en procedures opstellen en vaststellen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
  • een veiligheidsbeheerssysteem hebben opgesteld en geïmplementeerd dat gebaseerd is op de ARIE;
  • een intern noodplan opstellen.

Het is bedrijven aan te bevelen om zich door een deskundige te laten bijstaan voor vaststellen van de ARIE-plichtigheid en -zo nodig- bij het implementeren van de vervolgacties.

Voor meer informatie: zie het Staatsblad 2022 nummer 501.

Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer