Arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten

Uitzendkrachten die in de Pluimveeverwerkende Industrie werken, hebben een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau. Het uitzendbureau moet uitzendkrachten hetzelfde behandelen als werknemers die in een gelijke of gelijkwaardige functie werken en in dienst zijn van het bedrijf (de inlener). Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaarden als loon en overige vergoedingen, arbeidstijden, overwerk, werken op feestdagen en duur van vakantie.
De werkgever maakt geen gebruik van uitzendkrachten in de zogenaamde kritische functies.

De werkgever is, in lijn met de Wet Aansprakelijkheid Schijnconstructies, verplicht zich ervan te verzekeren dat op uitzendkrachten de arbeidsvoorwaarden van de cao worden toegepast. De werkgever en het uitzendbureau nemen in de tussen hun geldende overeenkomst op dat het uitzendbureau de bepalingen van de cao (behalve de genoemde uitzonderingen) volledig nakomt.

De werkgever mag alleen uitzendkrachten inzetten van uitzendbureaus die de NEN-norm naleven én NEN+ gecertificeerd zijn. Deze uitzendbureaus zijn opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid onder de sector Pluimvee. De NEN+ certificering ziet toe op de juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden.

 

Terug naar alle thema's