WGA-hiaat verzekering

Het WGA-hiaat is het inkomensverlies dat kan ontstaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Hierdoor lopen werknemers financieel risico. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een collectieve WGA-hiaat verzekering afgesloten, die het inkomen van medewerkers aanvult in geval van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor wordt het inkomen van medewerkers bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid aangevuld tot minimaal 70% van het laatstverdiende loon.
De verzekering is ondergebracht bij Meijers.

Op het moment dat een medewerker na twee jaar ziekte voor ten minste 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt de medewerker in aanmerking voor een WIA-uitkering vanuit het UWV. Dit kan een IVA-uitkering zijn of een WGA-uitkering. Een IVA-uitkering ontvangt de medewerker wanneer hij volledig en blijvend arbeidsongeschikt raakt. De medewerker ontvangt dan 75% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd SV-loon). In deze situatie ontvangt de medewerker geen aanvulling vanuit de WGA-hiaat verzekering.
Een WGA-uitkering ontvangt de medewerker als hij voor minimaal 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt is óf meer dan 80% arbeidsongeschikt met kans op herstel is. Eerst ontvangt de medewerker een loongerelateerde uitkering (de duur is afhankelijk van het arbeidsverleden) en later een (lagere) vervolguitkering of een loonaanvullingsuitkering. De WGA-hiaat verzekering vult het inkomen aan tot tenminste 70% van het laatst verdiende loon tot maximaal het SV-loon.

Cao-partijen stellen jaarlijks de premie van de verzekering vast. De af te dragen premie komt voor 1/3 deel voor rekening van de werkgever en voor 2/3 deel voor rekening van de medewerker.

Terug naar alle thema's