Premie-inning RVU-regeling in januari van start

 

In de cao Pluimveeverwerkende Industrie 2021- 2023 is een protocolafspraak gemaakt over de Regeling Vervroegd Uittreden, kortweg RVU genoemd. Op 1 januari 2022 is de regeling opgesteld en kunnen medewerkers zich voor deze regeling aanmelden. Met de openstelling van de regeling gaat ook de premie-inning deze maand van start.

Met de RVU-regeling kunnen medewerkers met een zwaar beroep onder voorwaarden maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken. De RVU-regeling is ondergebracht in de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie, kortweg Stichting VVU genoemd. De RVU-regeling kent ook een eigen cao, de Collectieve Arbeidsovereenkomst Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie. In december 2021 is deze cao door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard (zie nieuwsbericht van 23 december 2021).

In het onderhandelingsakkoord dat in juli vorig jaar bereikt werd, is al afgesproken dat de financiering van de RVU-regeling plaats vindt door middel van een sectorale heffing (zie nieuwsbericht van 5 juli 2021). In de cao Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie is vastgelegd dat de werkgever verplicht is een bijdrage af te dragen aan de Stichting VVU. De hoogte van de bijdrage is een percentage van de voor de onderneming van werkgever geldende brutoloonsom per jaar. Deze bijdrage is voor 2022 vastgesteld op 0,4%. Aangezien de cao algemeen verbindend verklaard is, geldt dit voor alle werkgevers, die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Deze maand zal de premie-inning voor de RVU-regeling van start gaan. Dat betekent dat elk bedrijf, iedere maand vanuit de Stichting VVU een factuur ontvangt. De hoogte van de factuur is in eerste instantie gebaseerd op de brutoloonsom over 2020. Zodra de bruto loonsom over 2021 is vastgesteld, wordt de premie voor het jaar 2022 en daarmee de factuur aangepast. De factuur wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is én dat ook gebruikt wordt voor de premie-inning voor de Stichting OFP.

Heeft u vragen over de regeling dan ontvangen wij die bij voorkeur per e-mail op info@szpluimvee.nl.

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer